Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken.

EAG Assuradeuren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baegroep.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben.

EAG Assuradeuren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U adequaat te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om diensten bij u af te leveren
  • EAG Assuradeuren analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • EAG Assuradeuren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties
  • Om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen.

Hoe lang we gegevens bewaren.

EAG Assuradeuren zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.

EAG Assuradeuren deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EAG Assuradeuren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EAG Assuradeuren uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek.

EAG Assuradeuren gebruikt alleen cookies voor het analyseren van uw gedrag om daarmee de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@baegroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. EAG Assuradeuren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren kunnen wij tevens uw persoonsgegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is hiervoor van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl

Internetsites van derden.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

 

U kunt ons bereiken via:
Website: www.eagassuradeuren.nl
Telefoonnummer: 040 - 213 63 23
Bedrijfsadres: Croy 7
5653 LC Eindhoven
Postadres: Postbus 6140
5600 HC Eindhoven

 

Beveiliging.

EAG Assuradeuren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@baegroep.nl

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: 1258291

Wegens het Coronavirus ontvangen wij geen bezoek!Klik hier voor meer informatie